message    theme
theme ©

  Charles Bukowski   (via putarata)

(Fuente: reishexperience, vía diasalvajes)